Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Dalarna Outdoor AB

 

Artikel 1

 

Alle (rechts)handelingen met betrekking tot de opdracht aan Dalarna Outdoor en de opdrachtgever vinden plaats onder toepasselijke verklaring van de hierna volgende algemene voorwaarden. Wijziging in de opdracht en afwijkingen van de algemene voorwaarden zullen slechts van kracht zijn, indien zij schriftelijk tussen Dalarna Outdoor en opdrachtgever zijn overeengekomen. Indien een of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van de algemene voorwaarden van toepassing.

 

Artikel 2 Begrippen omschrijving

 

2.1. Dalarna Outdoor: verzorgt Wildernis safari’s, Wildernis trips/Hiking en Survival/bushcraft tochten, Workshops voor diegene die meer wil leren over het leven in en van de natuur. Wij bieden ook maatwerk op aanvraag voor groepen en bedrijven.

2.2. Opdrachtgever: iedere natuurlijk persoon of rechtspersoon die voor zichzelf dan wel ten behoeve van derden een overeenkomst sluit met Dalarna Outdoor of gebruik maakt van de arrangementen, activiteiten of materiaal van Dalarna Outdoor.

2.3. Survival: Bij Survival is er sprake van een noodsituatie waarbij het belangrijk is dat je zo snel mogelijk in veilig terrein komt doordat je gered wordt door reddingsdiensten of jezelf in veiligheid brengt. Hierbij zijn improvisatie, stress, honger, kou, vermoeidheid en discomfort aspecten die in meer of mindere mate aanwezig zijn. Cursussen en trainingen waar Survival centraal staat zullen erop gericht zijn om jezelf voor te bereiden op dergelijke situaties. Er wordt mensen geleerd om te gaan met eventuele in scene gezette levensbedreigende situaties.

2.4. Bushcraft: Bushcraft is het comfortabel leven en reizen in en met de natuur. De natuur wordt gebruikt om te voorzien in basisbehoeften zoals het vinden van voedsel, water, het maken van vuur, onderkomen en gereedschappen. Cursussen en reizen waar Bushcraft centraal staat, zullen zich richten op het jezelf comfortabel maken in de natuur met behulp van de natuur en de situaties die kunnen ontstaan in wildernisgebieden waar je jezelf tegen kan beschermen.

2.5. Wildernis Trips of Safari’s: Tijdens Wildernis Trips of Safari’s wordt er verplaatst door een wildernis gebied door te rijden, lopen/hiken of te kanoën. Zo wordt er gereisd door de ongerepte natuur met bijvoorbeeld 'wildlife viewing' of genieten van de omgeving als doel. Afhankelijk van de reis, wordt er onderweg overnacht in hutten, tenten en/of onder zeil.

 

Artikel 3 Offertes en tarieven

 

3.1. De door Dalarna Outdoor gemaakte offertes zijn vrijblijvend, tenzij deze zijn geaccepteerd.

3.2. De tarieven van Dalarna Outdoor zijn gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de overeenkomst met opdrachtgever geldende tarieven. Dalarna Outdoor is gerechtigd om deze tarieven tussentijds aan te passen indien daar noodzaak toe is door niet te voorziene zaken.

3.2. Een overeenkomst met Dalarna Outdoor is bindend nadat Dalarna Outdoor een referentienummer aan opdrachtgever per mail heeft verstrekt. Dit gebeurt nadat de offerte en de algemene voorwaarden volledig zijn ondertekend door de opdrachtgever/aanmelder.

Algemene Voorwaarden Dalarna Outdoor AB

3.3. Degene die namens of ten behoeve van een ander of anderen een overeenkomst aangaat (de aanmelder), is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die uit de overeenkomst voortvloeien.

3.4. Kosten die na het goedkeuren van de getekende offerte worden veroorzaakt door wijziging in de overeenkomst of wijzigingen met betrekking tot onderdelen van de overeenkomst door de opdrachtgever worden door Dalarna Outdoor in rekening gebracht bij de opdrachtgever. De opdrachtgever verplicht zich deze kosten ook daadwerkelijk aan Dalarna Outdoor te betalen.

3.5. Extra kosten die worden gemaakt tijdens het verblijf van opdrachtgever door de opdrachtgever welke niet in de overeenkomst tussen partijen zijn opgenomen (zoals bv horeca of overige huur van accommodatie of faciliteiten) dienen door de opdrachtgever direct aan/bij de accommodatie te worden afgerekend.

3.6. Dalarna Outdoor is niet aansprakelijk voor vertragingen in het vliegverkeer. Dalarna Outdoor hanteert de internationale regels van de luchtvaartmaatschappij. Deze zijn te vinden op de site van desbetreffende luchtvaartmaatschappij.

3.7. Indien een gereserveerde reis niet vanaf het afgesproken vliegveld van vertrek kan plaatsvinden is Dalarna Outdoor gerechtigd om uit te wijken naar een ander vliegveld in Nederland, Duitsland of België zonder restitutie van de betaalde reis. De kosten van een eventuele meerprijs zullen voor kosten komen van de opdrachtgever.

3.8. Bij boeking vanaf 6 weken voor vertrek kan Dalarna Outdoor een meerprijs op de gepubliceerde prijs hanteren wegens duurdere vliegtickets.

 

Artikel 4 Totstandkoming overeenkomst en betaling

 

4.1. De overeenkomst tussen opdrachtgever en Dalarna Outdoor komt tot stand na aanmelding door opdrachtgever door middel van het opsturen van het aanmeldingsformulier en de ondertekende offerte en algemene voorwaarden aan Dalarna Outdoor.

Vervolgens ontvangt de opdrachtgever van Dalarna Outdoor een bevestiging van deze overeenkomst door het opsturen van een referentienummer.

4.2. Tezamen met de boekingsbevestiging zendt Dalarna Outdoor. een betalingsopdracht voor het voldoen van een betaling. De volledige betaling dient te zijn ontvangen door Dalarna Outdoor 30 dagen na factuurdatum.

4.3. Dalarna Outdoor is eerst gehouden haar verplichtingen na te komen nadat de betaling van de overeengekomen prijs door opdrachtgever is voldaan.

4.4. Indien de overeenkomst tot stand komt binnen 4 weken voor aanvang is de opdrachtgever verplicht het gehele bedrag in een keer te voldoen binnen 1 week nadat de overeenkomst is gesloten, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.

4.5. Indien opdrachtgever in gebreke blijft met de betaling, is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim, zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist. Dalarna Outdoor is in dit geval gerechtigd de overeenkomst te ontbinden en/of volledige nakoming te vorderen. Dalarna Outdoor is gerechtigd aanvullende schadevergoeding te vorderen voor alle inzake de overeenkomst reeds gemaakte kosten.

4.6. Gemaakte kosten van bovenstaande zijn eventuele reserveringen, vervoer en kantoorkosten.

 

 

Artikel 5  Wijziging overeenkomst en/of annulering door opdrachtgever

 

5.1. De opdrachtgever kan Dalarna Outdoor tot 21 dagen voor aanvang verzoeken de overeenkomst te wijzigen. Indien Dalarna Outdoor niet in staat is dit verzoek te honoreren, dient hij dit zo spoedig mogelijk en met redenen omkleed aan opdrachtgever mede te delen. Extra organisatiekosten inzake de wijziging van de overeenkomst komen voor rekening van de opdrachtgever. Indien de opdrachtgever hierdoor het verzoek heeft om niet verder te gaan met de uitvoering, is hier art.5.5.4 op van toepassing.

5.2. Indien het bedrag van de gewijzigde overeenkomst meer dan 10% lager is dan de eerdere overeenkomst, is op dit verschil de annuleringsregeling zoals bedoeld in dit artikel van deze voorwaarden van toepassing.

5.3. Annulering door opdrachtgever dient schriftelijk te geschieden en heeft tot gevolg dat de overeenkomst tussen opdrachtgever en Dalarna Outdoor wordt ontbonden.

5.4. Voor annulering door de opdrachtgever gelden de volgende regels:

- Bij annulering tot 8 weken voor aanvang van de activiteit, rekent Dalarna Outdoor 25% van de totaalprijs als annuleringskosten.

- Bij annuleringskosten tussen 6 tot 4 weken voor aanvang van de aanvang van de activiteit rekent Dalarna Outdoor 50% van de totaalprijs als annuleringskosten.

- Bij annulering vanaf 4 weken of korter voor aanvang van de activiteit rekent Dalarna Outdoor 100% van de totaalprijs als annuleringskosten. Dit geldt ook indien de opdrachtgever zonder te annuleren niet aanwezig is bij aanvang van de activiteit.

 

Artikel 6 Verplichtingen opdrachtgever

 

6.1. De opdrachtgever/deelnemer dient zelf zorg te dragen voor een goede verzekering met adequate dekking voor de betreffende activiteit(en). (Aansprakelijkheid-, Reis-, annulerings-, en/of ziektekostenverzekering). Dalarna Outdoor is uitdrukkelijk niet verzekerd voor deze gebeurtenissen. U bent zelf verantwoordelijk voor dekking(en) bij de verzekeringen, controleer dit voorafgaand goed bij uw verzekeraar.

6.2. Bij een activiteit in het buitenland dient de opdrachtgever/deelnemer in het bezit te zijn van alle documenten die in het land van bestemming of doorreislanden verplicht zijn, zoals een geldig paspoort, eventuele visa, bewijzen van inenting etc.

6.3. Dalarna Outdoor is niet aansprakelijk indien de opdrachtgever/deelnemer niet aan (delen van) de activiteiten kan deelnemen wegens gemis van een benodigd document. Alle gevolgen hiervan zijn voor rekening van de opdrachtgever.

6.4. Opdrachtgever/deelnemer dient vooraf aan de activiteiten afzonderlijk een intentielijst/medical questionare te tekenen. Op de intentielijst/medical questionare dient men aan te geven met welke lichamelijke ongemakken Dalarna Outdoor rekening dient te houden.

6.5. De Opdrachtgever/deelnemer is en blijft verantwoordelijk voor de inschatting of hij/zij in voldoende conditie en/of gezondheid is om de activiteiten te kunnen beoefenen.

6.6. Iedere opdrachtgever/deelnemer die deelneemt aan activiteiten in of op het water dient in het bezit te zijn van een erkend zwemdiploma. Bij het ontbreken daarvan dient dit vooraf bekend gemaakt te worden bij Dalarna Outdoor.

6.7. De opdrachtgever/deelnemer is gehouden al de instructies van Dalarna Outdoor op te volgen.

 

6.8. De opdrachtgever/deelnemer die zodanige hinder of overlast veroorzaakt dat daardoor de uitvoering van de overeenkomst in sterke mate wordt bemoeilijkt of kan worden bemoeilijkt, die de veiligheid van zichzelf of anderen in gevaar brengt of die op onverantwoorde wijze omgaat met natuur en milieu, kan door Dalarna Outdoor van (verdere) deelname worden uitgesloten. Alle hieruit voortvloeiende extra kosten zijn voor rekening van de uitgesloten opdrachtgever.

6.9. Het is opdrachtgever/deelnemer niet toegestaan alcohol en/of geestverruimende middelen te gebruiken en/of mee te nemen voor de verkoop of ter beschikking stellen aan derden.

6.10. De opdrachtgever/deelnemer is verplicht het ter beschikking gestelde materiaal te gebruiken op een wijze waartoe het krachtens zijn aard en de overeenkomst is bestemd. De opdrachtgever cq deelnemer zal het ter beschikking gestelde materiaal aan het einde van de overeenkomst overdragen aan Dalarna Outdoor en wel in dezelfde staat als waarin men het heeft ontvangen. Dalarna Outdoor is gerechtigd zo nodig extra kosten van schoonmaak, reparatie, zoekacties, vervoer e.d. aan opdrachtgever in rekening te brengen.

6.11. Indien de opdrachtgever/deelnemer  de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt en niet vergezeld wordt door tenminste één meerderjarige dient de opdrachtgever/deelnemer  Dalarna Outdoor in het bezit te stellen van een verklaring van geen bezwaar tot deelneming die is ondertekend door zijn/haar wettelijke vertegenwoordiger.

 Uitzondering hierop zijn de Wildernis Safari’s, waarbij de leeftijd lager kan zijn. Tijdens deze Safari’s dienen de deelnemer(s) jonger dan 12 jaar te worden vergezeld door zijn/haar wettelijke vertegenwoordiger.

6.11. Het is de opdrachtgever/deelnemer niet toegestaan, om gegevens, documenten, en/of andere informatie verstrekt door Dalarna Outdoor te delen met derden/andere partijen.

 

Artikel 7: Verplichtingen van Dalarna Outdoor

 

7.1. Dalarna Outdoor heeft een inspanningsverplichting tot nakoming van de, in de aanbieding en de overeenkomst vermelde kwaliteit van het door Dalarna Outdoor georganiseerde arrangement, zulks vanaf het moment van totstandkoming van de overeenkomst en bij betaling van het volledige overeengekomen bedrag.

7.2. Dalarna Outdoor is voor de diverse onderdelen van het arrangement waarop de overeenkomst tussen partijen betrekking heeft, gerechtigd deze te leveren op het moment en voor wat betreft de inhoud van de overeenkomst dat zij dat opportuun acht. Bij de bepaling van welk momenten welke inhoud van de overeenkomst opportuun is, dient de redelijkheid en billijkheid in acht te worden genomen.

7.3. Dalarna Outdoor is verplicht om een passende aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten.

7.4. Dalarna Outdoor houdt zich het recht voor om fotografische of andere opnamen die tijdens het arrangement of de activiteit zijn gemaakt, te gebruiken voor promotiedoeleinden. Bezwaar hiertegen moet binnen 14 dagen na akkoord van de overeenkomst schriftelijk dan wel via email te worden ingediend.

7.5. Dalarna Outdoor kan ook optreden als tussenpersoon. Dit houdt in dat Dalarna Outdoor alleen aansprakelijk is voor de bemiddelingswerkzaamheden. Dalarna Outdoor is nadrukkelijk niet aansprakelijk tijdens de activiteit/diensten die worden geleverd door derden.

 

 

Artikel 8 Onuitvoerbaarheid van de overeenkomst

 

8.1. Dalarna Outdoor heeft het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten dan wel op te zeggen in geval van gewichtige omstandigheden die onvoorzien en niet te verhelpen of te vermijden zijn bijvoorbeeld; (burger)oorlog, terreur, politieke onrust, natuurrampen, voedselschaarste, algemene stakingen, weersomstandigheden etc. Dalarna Outdoor is verplicht de opdrachtgever onverwijld en met opgaaf van redenen van de opzegging op de hoogte te stellen.

8.2. Dalarna Outdoor heeft het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden indien de lichamelijke conditie van de deelnemer naar oordeel van Dalarna Outdoor en/of zijn instructeurs hem/haar ongeschikt maakt voor (verdere) deelname aan de activiteit(en).

Dalarna Outdoor behoudt zichzelf het recht om 50% van het totale/individuele bedrag in te houden

8.3. Dalarna Outdoor heeft het recht om de overeenkomst te ontbinden of op te schorten indien er voor een groepsactiviteit te weinig deelnemers zijn.

8.4. Indien de nakoming blijvend onmogelijk wordt kan de overeenkomst worden ontbonden voor dat deel dat nog niet is nagekomen. Geen van beide partijen heeft in dat geval recht op vergoeding van de ten gevolge van de ontbinding geleden schade.

8.5. Dalarna Outdoor is verplicht tot volledige restitutie van de door de opdrachtgever betaalde bedragen, indien zij in staat is kosteloos alle onderdelen van het door haar samengestelde arrangement te annuleren. Indien dit niet in strijd is met art. 5.5.4. van de algemene voorwaarden.

 

Artikel 9: Voortijdig vertrek door de deelnemer en interventie

 

9.1. Bij voortijdig vertrek door de deelnemer is de opdrachtgever/deelnemer de volledige prijs voor de overeengekomen activiteit verschuldigd.

9.2. Onder interventie wordt verstaan reddings- en hulpdiensten, extra overnachtingen en/of maaltijden in hotels/hostels/berghutten, dokters- of ziekenhuisbezoek.

9.3. Dalarna Outdoor is niet aansprakelijk voor extra kosten die voortvloeien uit eventuele interventies, indien de interventie niet is toe te schrijven aan laakbaar gedrag van Dalarna Outdoor.

 

Artikel 10 Aansprakelijkheid

 

10.1. Dalarna Outdoor is niet aansprakelijk voor een ongeval, diefstal en/of schade tenzij dit bij wet is geregeld of door een rechter zo wordt besloten.

10.2. Dalarna Outdoor is niet aansprakelijk voor gevolgen van extreme weersinvloeden of andere vormen van overmacht te lezen in art.8.8.1.

10.3. De opdrachtgever is ten opzichte van Dalarna Outdoor aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt door het doen of (na)laten van de opdrachtgever voor zover het gaat om schade die aan deze kan worden toegerekend.

10.4. Deelname aan een activiteit van Dalarna Outdoor geschiedt voor risico van de opdrachtgever/deelnemer. Behoudens opzet of grove schuld van Dalarna Outdoor zelf is Dalarna Outdoor niet aansprakelijk voor enige vorm van schade, waaronder gevolgschade, die opdrachtgever/deelnemer lijden als gevolg van ongevallen die gebeuren tijdens de activiteit.

10.5. De opdrachtgever/deelnemer is en blijft zelf verantwoordelijk voor de inschatting of hij/zij in voldoende conditie/gezondheid is om desbetreffende activiteiten te beoefenen/deel te nemen.

10.6. Dalarna Outdoor is niet aansprakelijk voor eventuele geleden schade, veroorzaakt door virussen/andere destructieve programma’s in onze verzonden correspondentie aan de opdrachtgever(s)/ontvanger(s).

 

Artikel 11 Recht en geschillen

11.1. De gesloten overeenkomst tussen opdrachtgever en Dalarna Outdoor zal worden uitgelegd in overeenstemming met en wordt beheerst door het Zweedse recht.

11.2. In geval van een geschil zullen partijen eerst trachten onder leiding van een door hen gezamenlijk aan te wijzen mediator zelf tot een oplossing te komen en die oplossing in een vaststellingsovereenkomst vast te leggen.

11.3. Indien een partij of de mediator op enig moment tijdens de mediation de totstandkoming van een vaststellingsovereenkomst niet haalbaar of mogelijk acht, wordt het geschil voorgelegd aan de bevoegde burgerlijke rechter.

11.4. Al de kosten van mediation of geschillen beperking zijn altijd voor rekening van opdrachtgever

Dalarna Outdoor AB

GPS coördinaten

N 60°32'9.5", E 14°20'50.3"

N 60°32.185", E 14°20.839"

Morn 9

SE-780 51 Dala Järna

Sweden

+46 (0) 76 779 01 07

info@dalarna-outdoor.com